مهندسی ایمنی

مهندسی ایمنی فن بکار گیری تدابیر ویژه مهندسی در جهت ایمن سازی نظامهای گوناگون کاری در مواجهه با انواع مختلف ریسکها می باشد . هدف از این مهم پیشگیری از صدمات و خسارات جانی و مالی در عملیات ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروهای انسانی شاغل در پروژه است . ما همواره با استفاده از متخصصان این علم، امنیت را سر لوحه امور قرار داده ایم .

Top