پروژه بازار بزرگ ایران

پروژه بازار بزرگ ایران ۱
پروژه بازار بزرگ ایران ۲
پروژه بازار بزرگ ایران ۳

بازار بزرگ ایران ( ایران مال )
۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع شامل تهیه و اجرای نمای سرامیک خشک به روش نمایان .
تهیه و اجرای کرتین وال.
تهیه و اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت و اجرای دیوارهای پیرامونی بوسیله سمنت بورد.
اجرای نمای شیشه ای باغ ماهان به روش اسپایدر به متراژ ۶۰۰۰ متر مربع

کارفرما: شرکت البرز تات
مشاور: شرکت کیسون
محل اجرا: تهران
نوع قرارداد: بخش خصوصی

پروژه بازار بزرگ ایران ۱۰
پروژه بازار بزرگ ایران ۹
پروژه بازار بزرگ ایران ۱۱
پروژه بازار بزرگ ایران ۱۶
پروژه بازار بزرگ ایران ۱۷
پروژه بازار بزرگ ایران ۱۸
پروژه بازار بزرگ ایران ۴
پروژه بازار بزرگ ایران ۵
پروژه بازار بزرگ ایران ۶
پروژه بازار بزرگ ایران ۷
پروژه بازار بزرگ ایران ۸
پروژه بازار بزرگ ایران ۱۲
Top