پروژه مرکز تجاری میلاد همدان

پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۳
پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۴
پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۵

پروژه مرکز تجاری میلاد ( همدان)

۷۰۰۰ متر مربع شامل اجرای مجدد نمای سنگ خشک ، ترمیم نمای سمنت بورد و بازگشایی نمای شیشه ای فریم لس

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب
محل اجرا: همدان
نوع قرارداد: بخش خصوصی

پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۶
پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۷
پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۸
پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۱
پروژه مرکز تجاری میلاد همدان ۲
Top