سیستم های سقف شیشه ای sky light

اسکای (SKY Light) لایت یا سقف شیشه ای سازه ای نور گذر است که ضمن تامین زیبایی ساختمان، امکان استفاده از روشنایی روز از طریق تابش مستقیم خورشید تامین میشود.
افزایش استفاده از نور خورشید ، از طریق کاهش مصرف نور مصنوعی منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی وکاهش قابل توجه هزینه های ساختمان و کاهش اثرات سو محیط زیستی ناشی از تامین انرژی می شود.

سقف شیشه ای (اسکای لایت) ۴
سقف شیشه ای (اسکای لایت) ۳
سقف شیشه ای (اسکای لایت) ۲
سقف شیشه ای (اسکای لایت) ۱
Top